submit


ಕನಸು ಏನು ನೀವು ಬಯಸುವ ಕನಸಿನ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಯಸುವ, ಏನು ನೀವು ಬಯಸುವ ಎಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ

About